چهارراه تبلیغات
 

 بازدید از وب سایت جدید امیر بختایی

 

>> منوهای کاربری <<

 

صفحات بعدی این موضوع


= بازگشت به صفحه نخست

= آرشیو كامل مطالب

 

جستجو در مطالب چهارراه تبلیغات

 

 

عضویت در گروه چهارراه تبلیغات

¯ برای عضویت در گروه چهارراه تبلیغات اینجا كلیك كنید.


تالار گفتگوی متخصصین تبلیغات


¯ ورود به تالار گفتگوی متخصصین تبلیغات

 

نظر سنجی ها

¯ چه شكلی از تبلیغات بیشتر توجه شما را به خود جلب كرده است؟


آخرین مطالب

¯نگاهی به استراتژی تبلیغاتی فیلم سینمایی بارکد

¯دانلود رایگان کتاب چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟

¯دعوت به همكاری كارشناسان فروش حضوری

¯دوره تابستانی مهندسی فروش و فروشهای حضوری در سازمان مدیریت صنعتی

¯دوره ویدئویی مدیریت فروش و فروشندگی حرفه ای

¯دوره ویدئویی اصول بازاریابی و مدیریت بازار

¯دوره بهاره مهندسی فروش و فروشهای حضوری در سازمان مدیریت صنعتی

¯آگهی استخدامی كارشناس بازاریابی و فروش

¯رقابت تبلیغاتی شركتهای ایرانی در شبكه های ماهواره ای

¯آگهی استخدامی مدیر و كارشناس بازاریابی و فروش

¯نقد فنی كمپین تبلیغاتی دیجی كالا

¯نصب مجدد پنل تبلیغاتی بر بدنه تاكسیها

¯تویوتا بازهم با ارزش‌ترین برند خودرو در جهان شد

¯ مصاحبه امیر بختایی با شفقنا در خصوص بازاریابی مدرن

¯عجیبت ترین روش برای تبلیغ محصول

¯لوگو یا نشان و كاربرد آن

¯كپی رایت جنگ آینده

¯دعوت به همكاری بازاریاب و حسابدار

¯ابزاها و روشهای تحقیقات بازار

¯برگزاری دوره شصت و یكم مهندسی فروش و فروشهای حضوری

¯بومی سازی كمپین های بازاریابی بین المللی

¯پیش بینی آینده صنعت تبلیغات

¯پنج درس از استراتژی تولید محتوای دیجیتال كوكاكولا

¯مشاوران و طراحات خلاق تبلیغات چكار می كنند!

¯چرا ما برند ایرانی مطرح در عرصه جهانی نداریم؟

¯قوانین طلایی مذاكره فروش

¯چگونگی پیدایش صنعت تبلیغات

¯نقد كمپین انصراف از دریافت یارانه

¯دوره بهاره مهندسی فروش و فروشهای حضوری

¯انتشار مجموعه میزگردهای تخصصی بازاریابی ایران


تبلیغات

سازمان مدیریت صنعتی 50 ساله شد

BrandzTech

Rastak

مجتمع آمورزش نیكوكاری رعد


آرشیو ماههای اخیر

شهریور 1395 (1)
مرداد 1395 (1)
شهریور 1394 (1)
تیر 1394 (1)
خرداد 1394 (2)
فروردین 1394 (1)
اسفند 1393 (2)
دی 1393 (1)
آبان 1393 (1)
مهر 1393 (2)
شهریور 1393 (2)
مرداد 1393 (2)
تیر 1393 (4)
خرداد 1393 (4)
اردیبهشت 1393 (3)
فروردین 1393 (2)
اسفند 1392 (2)
بهمن 1392 (1)
دی 1392 (2)
آذر 1392 (3)
آبان 1392 (3)
شهریور 1392 (4)
مرداد 1392 (3)
تیر 1392 (3)
خرداد 1392 (2)
اردیبهشت 1392 (5)
فروردین 1392 (3)
اسفند 1391 (3)
بهمن 1391 (3)
دی 1391 (4)
آذر 1391 (3)
آبان 1391 (4)
مهر 1391 (7)
شهریور 1391 (5)
مرداد 1391 (5)
تیر 1391 (6)
خرداد 1391 (3)
اردیبهشت 1391 (5)
فروردین 1391 (3)
اسفند 1390 (5)

 

اضافه كردن فید چهارراه تبلیغات

دسترسی به فید چهارراه تبلیغات

اضافه كردن فید چهارراه تبلیغات به Google

اضافه كردن فید چهارراه تبلیغات به YAHOO

 نسخه موبایل چهارراه تبلیغات

 

آمار وبلاگ

امروز :
كل مطالب :
بازدید های دیروز :
كل بازدیدها :


 نقش مشاوره مدیریت در توسعه سازمانی (بخش اول) // مقالات کلینیک بازاریابی و تبلیغات ,

نقش مشاوره مدیریت در توسعه سازمانی

مشاوره مدیریت

اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ میان اکثر سازمان ها و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ موجب شده است که هزینه تصمیمات اشتباه برای سازمان ها بسیار بالا و در برخی موارد جبران ناپذیر گردد. از سوی دیگر با رقابتی شدن بازار و صنعت اغلب سازمان ها، هزینه انجام بسیاری از فعالیت ها توسط خود شرکت، دیگر توجیه ندارد. لذا بسیاری از فعالیت ها که امکان انجام آن توسط متخصصین بیرونی با کیفیت قابل قبول وجود دارد، می بایست به بیرون از سازمان واگذار شوند. در این میان نیاز به خدمات مشاوره مدیریت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣـﺪﯾﺮان ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎﺋﻞ و ﻣـﺸﮑﻼت ﭘﯿﭽﯿـﺪه و ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﺮوز اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.

New Page 1


 مشاوره مدیریت چیست؟

ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﺎوره ای ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠـــــﺮب و آﻣـﻮزش دﯾـﺪه و در قالب ﻗﺮارداد (ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎور و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ) اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. بر این اساس ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ شرکتها در ﺷـﻨﺎﺧﺖ و تحلیل مسائل سازمانی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد راه ﺣﻞ و در صورت درخواست اجرای راهکارهای بهبود ﮐﻤﮏ می ﮐﻨﻨﺪ.ﻣﺸﺎوران، اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻠﯽﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی داﺷـﺘﻦ اﺳـﺘﻘﻼل ﻣـﺎﻟﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺣﺴﺎﺳﯽ در ﻗﺒﺎل سازمان ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺳﺖ.

 

مشاوره مدیریت در دنیا

ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد. وﻟﯽ اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﺎوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣـﺮوزی در اواﺧـﺮ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ. اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدرﯾﮏ ﺗﯿﻠﻮر، ﻫﺎﻧﺮی ﮔﺎﻧﺖ، آرﺗﻮر ﻟﯿﺘـﻞ و ﻫﺮﯾﻨﮕﺘـﻮن اﻣﺮﺳـﻮنازﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ. ﻟﯿﺘـﻞ و اﻣﺮﺳـﻮن، از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ اوﻟـﯿﻦ ﺷـﺮﮐﺖﻣﺸﺎوره ای را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺸﺎوره ای در آن دوره ﺑﯿﺸﺘـﺮﺑﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.اواﺳﻂ ﺳﺎﻟﻬﺎی   1910 ﺗﺎ 1940 ﻧﺴﻞ دوم ﻣﺸﺎوران مدیریت ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎوره ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ. ادوﯾﻦ ﺑﺎز در ﺳﺎل 1914 ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﺮوع ﺑـﻪ اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺗﺠـﺎری  ﮐـﺮد.ﺟﯿﻤــﺰ ﻣﮑﻨــﺰی ﺷــﺮﮐﺖ ﺧــﻮد را در ﺳــﺎل 1926 ﭘﺎﯾــﻪ ﮔــﺬاری ﮐــﺮد. در اروﭘــﺎ ﻟﯿﻨــﺪال اروﯾــﮏ و ﭼــﺎرﻟﺰ ﺑﺮدوﮐﺲ ازﺟﻤﻠﻪ افرادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ را در دﻫـﻪ 1920 در اروﭘـﺎ ﮔـﺴﺘﺮش دادﻧـﺪ. اواﯾـﻞ  ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ، ﺻﻨﻌﺖ ﻣـﺸﺎوره ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖﺗﺤـﻮﻻت ﺑﺰرﮔـﯽ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﮐـﺮد. ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽﭼﻮنPAGET, TOWERK, PERRIN&CRESAP, MCCORMIK در این راستا به توسعه صنعت مشاوره مدریت کمک شایانی نمود.

در ﺳﺎل 1963 ﺑﻮروس ﻫﻨﺪرﺳﻮن از ﺷﺮﮐﺖ ﻟﯿﺘﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺷـﺮﮐﺖ ﻣـﺸﺎوره ای ﮔـﺮوه ﺑﻮﺳـﺘﻮن را ﺑـﺎ  ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎوره های حوزه اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد. ﻣﻘﺎرن با ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑـﺰرگ ﺣـﺴﺎﺑﺪاری ﺑـﺎﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺎوره ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﺟﺰء ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧـﻮد ﻗـﺮار  دادﻧﺪ و ً ﻋﻤﻼ وارد ﺣﺮﻓﻪ ﻣﺸﺎوره ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺣﺘﯽ در اواﺧﺮ دﻫـﻪ 1980 ﻧﯿـﺰ ﻋﻠـﯽ رﻏﻢ رﺷﺪ بالای اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻨﻮز دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐـﺮد. ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﺣــﺪود 18000 ﻣــﺸﺎور ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ در آن دوره وﺟــﻮد داﺷــﺖ و ﻓﻘــﻂ 30 ﺗــﺎ 40 درﺻــــﺪ اﯾــﻦﺗﻌــﺪاد در ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑــﺰرگ ﮐــﺎر ﻣــﯽ کردند. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣــﺸﺎوره ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ در آن دوره ﻣﺎﻧﻨــﺪ  HAMILTON&ALLENو BOOZﺣﺪود 150 ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر در ﺳـﺎل درآﻣـﺪ داﺷـﺘﻨﺪ و ﮐـﻞ ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ 2،1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ داﺷﺖ. در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ درآﻣـﺪﺻـﻨﻌﺖ ﻣـﺸﺎوره ﺑـﻪ 2 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ رﺳﯿﺪ. وﻟﯽ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود 20 ﺳﺎل ﺑﻌﺪ، ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﺎوره مدیرتی رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﯾﺎﻓـﺖ. ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود 20 درﺻﺪ رﺳﯿﺪ. در ﺳﺎل 1980 ﮐﻤﺘﺮ از 5 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره ای ﺑـﺎ ﺑـﯿﺶ از 1000 ﻣﺸﺎور در دﻧﯿﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 30 ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﯽرﺳـﺪ. اﮔـﺮ منحنی ﺗﺠﺮﺑﻪ را در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺸﺎوره ترسیم ﮐﻨﯿﻢ، ﺧـﻮاﻫﯿﻢ دﯾـﺪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ 80 درﺻـﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل 1980 ﻣﺮﺑﻮط ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺗﻨﻬـﺎ 20 درﺻـﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿـﺎت ﻣـﺸﺎوره ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی 1886 (وﻗﺘﯽ ﻟﯿﺘﻞ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره ای را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮد) ﺗﺎ 1980 اﺳﺖ.

در جدول زیر جریانات مهم مشاوره مدریت، مباحث کلیدی این جریانات و شرکتهای مشاوره ای مهم مطرح در هر جریان مشخص شده است.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
           

                                    جریانهای مهم

           

                                    مباحث کلیدی

           

                                    دوره زمانی

           

                                    مقطع توسعه

           

                                    شرکتهای مشاوره مطرح

           

                                    مدیریت علمی

           

                                    کارایی کارگران و تولید

           

                                    1900 تا 1980

           

                                    1930 تا 1950

           

                                    Bedaux, Big Four, Emerson, Maynard

           

                                    سازمان و استراتژی

           

                                    تمرکز زدایی و برنامه پرتفولیو

           

                                    1930 به بعد

           

                                    1960 تا 1980

           

                                    AT Kearney, BCG, Booz Allen & Hamilton, MCKinsey & Company

           

                                    ارتباطات و اطلاعات

           

                                    همانگی درونی و بیرونی

           

                                    1960 به بعد

           

                                    1990 به بعد

           

                                    Big Five, CSC, EDS, Gemini, IBM Global Service

جدول1: جریانهای مهم مشاوره مدیریت

 

مشاوره مدیریت در ایران

درپی رکود اقتصادی دهه 1330در ایران و بروز مشکلاتی برای صنایع نوپا و وقوع بحران در صنعت کشور، مرکزی تحت عنوان مرکز راهنمای صنایع ایران ایجاد شد. مطالعات انجام گرفته دراین مرکز درطول دوران بحران و پس از آن نشان می‌داد که بنگاه‌های صنعتی تاسیس شده توسط افراد خلاق کارآفرین و با شهامت با ورود به مرحله رشد نمی‌توانستند از روش‌های غیررسمی و متداول سنتی استفاده نمایند، لذا ایجاد یک سازمان که هدف اصلی آن توانمند کردن مدیران و تجهیز آنان به ابزار لازم، مطرح شد.

 در اوایل دهه 1340 در مرکز راهنمای صنایع ایران بنیان اولیه سازمان مدریریت صنعتی شکل گرفت که کوششی ابتدایی برای کمک به توسعه صنعتی کشور بود. مشاوران خارجی این مرکز با تشخیص ضرورت نیاز به کادر متخصص ایرانی توصیه نمودند کادر ایرانی مستقل در این مرکز شروع بکار نمایند. ضرورت تاسیس یک سازمان مستقل در بطن و بدون اطلاع مرکز راهنمایی صنایع ایران، در سال‌های بعد بیش از پیش احساس شده و این مرکز با تغییر شکل و هدف بصورت «سازمان مدیریت صنعتی» وارد عمل شد و نخستین مدیر عامل سازمان «آقای مهندس نیازمند» منصوب شد. اعضای هیئت مدیره سازمان شامل نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنایع و اتاق صنایع و بازرگانی بودند. آزمایشگاه‌های وابسته به این مرکز نیز تبدیل به مرکز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی فعلی شد.

سازمان در سال‌های ابتدایی فعالیت از خدمات مشاوران خارجی و خصوصاً «یونیدو» که وابسته به سازمان ملل است، استفاده نمود و توانست ضمن ارائه خدمات، اقدام به انتقال تکنولوژی نیز نماید. از عمده مشکلات سازمان در طی دوران حیات اولیه، رفع تضاد بین «خدمات ارشادی» و «خدمات حرفه ای» بود. سازمان پس از مدتی دریافت که ارائه خدمات رایگان برای دو طرف مشکلاتی را ایجاد می کند، در نهایت سازمان به این نتیجه رسید که ارائه خدمات رایگان، خدمت سازمان را به نازلترین سطح تقلیل می‌دهد، لذا سازمان برآن شد که از کارفرمایان بخواهد درقبال دریافت خدمات، هزینه‌های آن را پرداخت نمایند و به عنوان یک خریدار واقعی عمل نمایند. با منصوب شدن آقای مهندس نیازمند به ریاست هیئت مدیره سازمان و معاونت وزارت صنایع، آقای مهندس جمشیدقره جه داغی بعنوان مدیرعامل سازمان مشغول بکار شد. دراین دوران استفاده از خدمات کارشناسان درجه اول بین المللی نظیر «راسل ایکاف»، تغییر ساختار سازمانی از وظیفه‌ای به ماتریسی و نوآوری در نظام حقوق کارکنان با هدف جذب و نگهداری افراد ذخیره سبب شد تا فعالیت‌های توسعه خدمات با سهولت و سرعت بیشتری ادامه یابد. در سال‌های پس از انقلاب و در دوران جنگ، سازمان توانست علیرغم دشواری‌های فراوان ناشی از شرایط خاص کشور، به حیات خود به عنوان بزرگترین و تنها موسسه خود اتکای ارائه دهنده خدمات مدیریت ادامه دهد. در این دوران برخی از اساتید مطرح دانشگاهی و تعدادی از مدیران باتجربه صنعتی نیز به صورت انفرادی به ارائه خدمات مشاوره مشغول بودند. پس از پایان جنگ و گسترش فعالیتهای اقتصادی، و افزایش تقاضا برای خدمات مشاوره ای از جانب سازمانهای دولتی و خصوصی، بر تعداد شركتهای تخصصی خدمات مشاوره افزوده شد.


در این مدت روند استفاده از خدمات مشاوره مدیریت و میزان اثربخشی هریک از این خدمات در مقاطع زمانی مختلف فراز و نشیب هایی داشته است.

در نظرسنجی انجام شده در سال گذشته  بیش از نیمی از مدیران و كارشناسان سازمانهای ایرانی (58 درصد) میزان اثربخشی خدمات مشاوره را زیاد، 17 درصد بسیار زیاد و 22 درصد متوسط ارزیابی کرده اند. در این میان تنها 3 درصد از پاسخ دهندگان اثربخشی خدمات مشاوره مدیریت را در حد کم اعلام نموده اند. همچنین بر اساس این نظرسنجی میزان رضایت 41 درصد از مدیران و كارشناسان از خدمات مشاوره ای دریافتی، بیش از متوسط اعلام شده است. در حالیكه 22 درصد از این افراد میزان رضایتشام كمتر از حد متوسط اعلام شده است.

از آنجا كه سازمانهای معدودی در ایران به ارائه خدمات مشاوره مدیریت می پردازند اكثر شركتها به سراغ مشاورانی می روند كه به صورت فردی (و گاهی گروهی) به ارائه مشاوره مشغول هستند. تمایل مدیران به استفاده از مشاوران حقیقی بیش از دو برابر مشاوران حقوقی اعلام شده است. خوب فكر می كنید برای مدیران ایرانی چه معیارهای در انتخاب مشاور از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

بر اساس نظرسنجی صورت گرفته 97 درصد مدیران تجارب عملی (مانند تجارب مدیریتی و پروژه های انجام شده) را معیار انتخاب مشاوران خود قرار می دهند و در مقابل تنها  سه درصد از مدیران معتقدند كه سوابق علمی (ترجمه و تالیف کتاب، مقاله و برخورداری از تحصیلات عالی دانشگاهی) مهمتر از سوابق عملی است.

با بررسی وضعیت صنعت مشاوره مدیریت دنیا در می یابیم هرکجا که مشاوران مدیریت بیشتر به همکاری دعوت شده اند، رشد صنعت و اقتصاد نیز بیشتر بوده است. لذا مابین استفاده از خدمات مشاوره مدیریت و رشد اقتصادی کشورها رابطه ای مستقیم قابل تصور است. امید است، ضمن افزایش توان حرفه ای مشاوران مدیریت در کشور عزیزمان و اعتماد مدیران و تصمیم گیران سازمانها و صنایع به مشاوران ایرانی، شاهد رشد و توسه روز افزون صنعت و اقتصاد ایران عزیز باشیم. 

منبع:چهارراه تبلیغات- نوشته امیر بختایی

 


>> <<


نوشته شده توسط امیر بختائی در شنبه 4 خرداد 1392

 لینک این مطلب | نظرها و پیامها ()                                                        عضویت در گروه | عضویت در خبرنامه


صفحات بعدی این موضوع:

 

    استفاده از مطالب وبلاگ چهار راه تبلیغات با ذکر ماخذ و درج لینك آزاد است.
All Rights Reserved 2005-2006 © http://advercross.ir

 

 

  

كارگاه سلامت سنجی بازاریابی و فروش

 

 

 

 

 

 

 

>> منوهای اصلی <<


= صفحه نخست
= پست الکترونیک
=ارتباط مستقیم با مدیر وبلاگ


نویسندگان

= امیر بختائی (رزومه)

= شادی گلچین‌فر (رزومه)


موضوعات
درباره وبلاگ و نویسندگان(30 مطلب)
تاریخچه تبلیغات(13 مطلب)
ادبیات تبلیغات(46 مطلب)
مشاغل صنعت تبلیغات(4 مطلب)
شرکتهای تبلیغاتی(6 مطلب)
قوانین تبلیغات(25 مطلب)
اخبار دنیای تبلیغات(183 مطلب)
نقد و بررسی آثار و فعالیتهای تبلیغاتی(116 مطلب)
تبلیغات اینترنتی(34 مطلب)
معرفی و دانلود کتاب و مجلات مدیریت بازاریابی و تبلیغات(50 مطلب)
دوره‌های آموزشی بازاریابی و تبلیغات(73 مطلب)
كنفرانس ها و نمایشگاه های تبلیغات و بازاریابی(51 مطلب)
جشنواره های تبلیغات(29 مطلب)
مقالات کلینیک بازاریابی و تبلیغات(28 مطلب)
تصاویر تبلیغاتی برگزیده(19 مطلب)
تیزرهای تبلیغاتی و تلویزیونی(43 مطلب)
مدیریت برند و نام و نشان تجاری(26 مطلب)
تبلیغاتچی های معروف(8 مطلب)
آگهی های استخدامی و فرصتهای شغلی(23 مطلب)
متفرقه(1 مطلب)

 

كتابهای نویسندگان

كتاب "چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟"

 

كتاب مدیریت تبلیغات اینترنتی

 

كتاب ابزارهای مدیریتی


مقالات نویسندگان

بازاریابی از طریق پست الکترونیکی (Email Marketing)
  بازاریابی از طریق تلفن همراه (Mobile Marketing)
  [PDF] تبلیغات: ابزاری سازنده یا مخرب؟!
  [PDF] نقش مشاوره مدیریت در مدیریت صنعتی
  [PDF] ده اشتباه بزرگ در تبلیغات اینترنتی
  [PDF] روابط عمومی یا تبلیغات: امروزه كدامیك موثرترند؟
  [PDF] هدف گذاری و تدوین استراتژی تبلیغات
  [PDF] هفت قانون طلایی مذاکرات فروش
  [PDF] چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟
  [PDF] چگونه مخاطبان تبلیغ خود را انتخاب كنیم؟
  [PDF] روش های بودجه بندی فعالیتهای تبلیغاتی‌
  [PDF] شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون
  [PDF] استراتژی های تبلیغاتی برای خدمات
  [PDF] ارائه مدل كسب و كار الكترونیك برای بازار مشاوره مدیریت ایران
  [PDF] سرنخ گمشده تبلیغات
  [PDF] اقتدار ایده‌ها
  [PDF] بررسی بازار مشاوره مدیریت در جهان
  [PDF] اینترنت؛ ابزاری كارآمد در خدمت تبلیغات
  [PDF] تبلیغات اینترنتی در ایران؛ تنگناها و راهكارها
 


 آرشیو مقالات فارسی


سایتهای مفید

سازمان مدیریت صنعتی

جایزه مشاوره مدیریت ایران

انجمن مشاوران مدیریت ایران

شبكه مشاوران مدیریت صنعتی

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد

دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها

پذیرش پیام های بازرگانی صدا و سیما

انجمن علمی بازاریابی ایران

انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

انجمن روابط عمومی ایران

انجمن متخصصان روابط عمومی

انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی

انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران

توسعه مهندسی بازار گستران آتی

رنگین کمان تبلیغات

راهکار مدیریت

خانه مدیران

ماركتینگ نیوز

I bazaryabi


 دوستان


بانیك

حامد قدوسی

دكتر احمد روستا

دكتر علی شاه حسینی

دكتر حسین وظیفه دوست

دكتر احمد یحیایی ایله ای

دكتر علی اصغر محكی

دكتر فرزاد حقیقی راد

محمد سالاری

اخبار ارتباطات

بازاریابان

به اندیش

تبلیغازار یابی

كافه بازاریابی

آرش نورآقایی

مجید عرفانیان

دکتر یونس شکرخواه

روز نوشته های پرویز درگی

محمدعلی دوست محمدی

اتاق مدیریت ارتباط با مشتری

وب سایت شخصی امیر بختایی


 

 

 

 
جستجوِی گوگل

 در كل اینترنت
در این سایت